Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego RadioCar

 

§ 1

Strony transakcji

1.1 Stroną dokonującą transakcji w sklepie internetowym RadioCar, zwanej dalej Nabywcą, może być osoba fizyczna lub firma.

 

1.2 Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego RadioCar jest właściciel sklepu PIOTR ŻUKOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RADIOCAR PIOTR ŻUKOWSKI (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Instalatorów 7c, 02-237 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Maszynowa 8/12, 02-392 Warszawa) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5691699814, REGON 146684206, adres poczty elektronicznej: sklep@radiocar24.pl, zwany dalej Sprzedawcą.

 

1.3 Sklep internetowy to serwis prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę służący Nabywcom do składania Sprzedawcy ofert zakupu wskazanych w serwisie produktów na warunkach cenowych tam określonych.

 

1.4 Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest korzystanie przez Nabywcę z urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową Google Chrome lub Mozilla Firefox z dostępem do sieci Internet.

 

§ 2

Przedmioty transakcji

2.1 Przedmiotami prowadzonych poprzez strony transakcji są produkty wymienione w ofercie sklepu internetowego RadioCar, przedstawione na stronie internetowej www.radiocarsklep24.pl, które w chwili składania zamówienia posiadają status dostępności oznaczony w sklepie jako "dostępny".

 

2.2 Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w Złotych Polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Nabywcę zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Nabywcę Zamówienia.

 

2.3 Produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte ważną na terenie Polski gwarancją producenta lub importera.

 

§ 3

Składanie zamówień i zawieranie Umowy Sprzedaży

3.1 W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Nabywcę Zamówienia.

 

3.2 Warunkiem złożenia Zamówienia przez Nabywcę w sklepie internetowym RadioCar jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 

3.3 Składanie Zamówień produktów dostępnych w sklepie internetowym RadioCar odbywa się poprzez dodanie wybranego przez Nabywcę Produktu do koszyka sklepu i wypełnieniu formularza z danymi niezbędnymi do zrealizowania wysyłki. Formularz jest dostępny w koszyku podczas kolejnego kroku składania Zamówienia lub wcześniej, podczas rejestrowania konta Nabywcy (rejestracja nie jest obowiązkowa).

 

3.4 Przedstawione ceny sprzedaży produktów są wiążące w przypadku skutecznie złożonego zamówienia i obowiązują wyłącznie w przypadku zawarcia umów sprzedaży w Sklepie internetowym.


3.5 Informacje o warunkach dostawy, w tym o sposobie dostawy, kosztach dostawy i terminie dostawy zamówionych produktów znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego i Nabywca ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.


3.6 Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę złożonej oferty zakupu.


3.7 Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Nabywcy, jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przez podmiot obsługujący płatności elektroniczne chyba, że produkty wysyłane są za pobraniem.


3.8 Nabywca zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów wysłanych za pobraniem.

 

§ 4

Dane osobowe

4.1 Podanie następujących danych osobowych przez Nabywcę będącego osobą fizyczną jest dobrowolne  lecz niezbędne w celu rejestracji i zawarcia umowy sprzedaży:

a) imię i nazwisko,

b) adres poczty elektronicznej,

c) adres zamieszkania,

d) adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

e) telefon kontaktowy,

f) numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

4.2 Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu internetowego oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4.3 Nabywca oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę.

4.4 Nabywca może skorzystać również z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnych zamówień. W tym celu Nabywca powinien podać login i hasło, które są niezbędne do rejestracji i późniejszego uzyskania dostępu do swojego osobistego konta. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Nabywcę. Hasło Nabywcy nie jest znane Sprzedawcy i Nabywca powinien zachować je w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich. 

4.5 Nabywca zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.

4.6 Dokonując rejestracji Nabywca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.

4.7 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Nabywcę podczas rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu internetowego w przypadku, gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe.

 

§ 5

Odstąpienie od umowy

5.1 Nabywca będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zakupionego produktu bez podawania przyczyny. Do wykonania niniejszego uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie o jego wykonaniu przed upływem powyżej wskazanego terminu na adres Sprzedawcy wskazany w pkt.1.2 Regulaminu lub w inny dowolny sposób. Nabywca zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może zostać wykonany wraz z wysłaniem oświadczenia albo w niezwłocznie w terminie późniejszym jednakże nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny sprzedaży wraz z kosztem dostawy – z zastrzeżeniem, że Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeśli Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę - przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba  że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży nie obowiązuje w przypadkach o których mowa w art.38  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.). 

Produkty zamawiane na indywidualne zamówienie i produkowane pod konkretne potrzeby Klienta nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 6

Postępowanie reklamacyjne

6.1 W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę niezgodności zakupionego produktu z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.

6.2 Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

a) określenie reklamowanego produktu,

b) określenie stwierdzonych wad,

c) żądanie Nabywcy w związku ze złożoną reklamacją.

6.3 Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. 1.2 Regulaminu. Jeżeli Nabywca żąda doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową albo odstępuje od zawartej umowy sprzedaży w całości lub w części do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany produkt.

6.4 Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

§ 7

Postanowienia końcowe

7.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich w szczególności jak zmiany przepisów prawa, wydanie przez odpowiednie organy aktów administracyjnych nakazujących Sprzedawcy określone w nich postępowanie, wydanie przez sąd orzeczenia nakazującego Sprzedawcy określone w nim postępowanie, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy, których skutkiem nie jest następstwo prawne, zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Sprzedawcy.

7.2 W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje Nabywcę o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli Nabywca zarejestrował się Sklepie internetowym. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Nabywcy, o ile Nabywca w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu a konto Klienta zostaje usunięte. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem.

7.3 W przypadku, gdy Nabywca nie jest Konsumentem rękojmia za wady fizyczne sprzedanych produktów jest wyłączona.

7.4 Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania do umów zawartych z Nabywcą będącym Konsumentem.

7.5 Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie internetowym mogą stanowić przedmiot praw autorskich a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.

7.6 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

7.7 Regulamin nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumenta gwarantowanych Nabywcy obowiązującymi w chwili zawarcia umowy przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to przepisy stosuje się w pierwszej kolejności z wyłączeniem postanowień Regulaminu, które te prawa mogłyby ograniczać.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl